1. Phùng Văn Nguyên- Chủ tịch 

2. Lý Thị Thu Ngân- UV- phụ trách nữ công- thủ quỹ.

3. Nguyễn Thành Cao- UV- phụ trách phong trào.

4. Hình Văn Hiển- phụ trách kế toán.